Cămara Săracului

Pentru că beneficiem de o clădire administrativă în care putem depozita orice ajutor primit, derulăm proiectul ”Cămara Săracului”. Ne propunem să fim tot timpul pregătiți în a ajuta, având la dispoziție, prin ajutorul dumneavoastră, toate cele necesare în întâmpinrarea nevoilor și a dificultăților semnalate de cei din jur. Prin acest mod dorim să ajutăm pe toți cei care au nevoie! 

 • Ieremia 22:16 Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.

Cum procedăm? Strângem: articole de îmbrăcăminte și haine, alimente și neperisabile, materiale de construcție, mobilier, etc. Asociația Timtei Ineu va sigura: colectarea, depozitarea și distribuția ajutoarelor după nevvoia fiecăruia! Strângem inclusiv: zacuscă, compoturi, bulion, sobe pentru încălzire, etc. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Pentru donații de orice fel, vă rugăm să sunați la 0742.504.970 – persoană de contact – Marian. 

Meditații Biblice despre ce înseamnă să ajuți un sărac…

 • Leviticul 25:35 Dacă fratele tău sărăceşte şi nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine.
 • Deuteronomul 15:4 Totuşi la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moştenire Domnul, Dumnezeul tău;
 • Deuteronomul 15:7 Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu-ţi împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit.
 • Deuteronomul 15:11 Totdeauna vor fi săraci în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: ‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.’
 • Deuteronomul 24:15 Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac şi o doreşte mult. Altfel, ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat.
 • 1 Samuel 2:7 Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă,
 • 1 Samuel 2:8 El ridică din pulbere pe cel sărac, Ridică din gunoi pe cel lipsit, Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, Căci ai Domnului sunt stâlpii pământului Şi pe ei a aşezat El lumea.
 • Iov 29:12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
 • Psalmii 35:10 Toate oasele mele vor zice: „Doamne, cine poate ca Tine să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?”
 • Psalmii 40:17 Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!
 • Psalmii 41:1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
 • Proverbele 11:24 Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat; şi altul care economiseşte prea mult nu face decât să sărăcească.
 • Proverbele 13:7 Unul face pe bogatul, şi n-are nimic, altul face pe săracul, şi are totuşi mari avuţii.
 • Proverbele 14:20 Săracul este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni.
 • Proverbele 14:31 Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său.
 • Proverbele 17:5 Cine îşi bate joc de sărac îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.
 • Proverbele 18:23 Săracul vorbeşte rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime.
 • Proverbele 19:1 Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate şi nebun.
 • Proverbele 19:4 Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui.
 • Proverbele 19:7 Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.
 • Proverbele 19:17 Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.
 • Proverbele 19:22 Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos.
 • Proverbele 20:13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pâine.
 • Proverbele 21:13 Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului nici el nu va căpăta răspuns când va striga.
 • Proverbele 22:2 Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.
 • Proverbele 22:7 Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.
 • Proverbele 22:9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.
 • Proverbele 22:16 Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia va trebui să dea şi el altuia mai bogat, şi va duce lipsă.
 • Proverbele 22:22 Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
 • Proverbele 23:21 Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.
 • Proverbele 24:34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.
 • Proverbele 28:3 Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine.
 • Proverbele 28:6 Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite.
 • Proverbele 28:8 Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci.
 • Proverbele 28:11 Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează.
 • Proverbele 28:15 Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămând, aşa este cel rău care stăpâneşte peste un popor sărac.
 • Proverbele 28:19 Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.
 • Proverbele 28:27 Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
 • Proverbele 29:7 Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă.
 • Proverbele 29:13 Săracul şi asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi.
 • Proverbele 29:14 Un împărat care judecă pe săraci după adevăr îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.
 • Proverbele 30:8 Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.
 • Proverbele 30:9 Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.
 • Proverbele 31:7 ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui.
 • Eclesiastul 5:8 Când vezi în ţară pe cel sărac năpăstuit şi jefuit în numele dreptului şi dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare şi peste ei toţi, Cel Preaînalt.
 • Isaia 3:15 Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe poporul Meu şi apăsaţi pe săraci?” zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.
 • Ieremia 22:16 Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.
 • Marcu 14:7 căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
 • Luca 4:18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi
 • Luca 6:20 Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
 • Luca 7:22 Şi, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.
 • Luca 14:13 Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi.
 • Luca 18:22 Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”
 • Luca 19:8 Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
 • Romani 15:26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.
 • 1 Corinteni 13:3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
 • 2 Corinteni 6:10 ca nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.
 • 2 Corinteni 8:2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
 • 2 Corinteni 8:9 Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
 • 2 Corinteni 9:9 după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.”
 • Galateni 2:10 Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa am şi căutat să fac.
 • Iacov 2:2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost
 • Iacov 2:3 şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!” şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”,
 • Iacov 2:5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
 • Iacov 2:6 Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor?
 • Apocalipsa 3:17 Pentru că zici: «Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic», şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,(…)