Predici/mesajele Învățătorilor de tineret,  Uncategorized

Imaginea tinerilor creștini penticostali în Regiunea VII – Asociația Timotei Ineu

Tinuta-de-vara-si-de-iarna-1000x600

Câteva versete și texte Biblice! Haideți să le lecturăm:

Ţinuta femeii în adunări 1 Corinteni 11, 1-16

1  Călcaţi pe urmele* mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.

2 Vă laud că* în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi** învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.

3 Dar vreau să ştiţi că Hristos* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că Dumnezeu este capul† lui Hristos.

4 Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său.

5 Dimpotrivă, orice femeie* care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă**.

6 Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine* pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.

7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.

8 În adevăr, nu* bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat,

9 şi nu* bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.

10 De aceea, femeia, din pricina îngerilor*, trebuie să** aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.

11 Totuşi*, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.

12 Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate* sunt de la Dumnezeu.

13 Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?

14 Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung,

15 pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului.

16 Dacă* iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici** bisericile lui Dumnezeu.

1 Timotei cap.2, 9-15

9 Vreau, de asemenea, ca femeile* să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

10 ci* cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.

11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.

12 Femeii* nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici** să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.

13 Căci întâi a fost întocmit Adam* şi apoi Eva.

14 Şi nu Adam* a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.

15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.

Ce spune biblia despre îmbrăcăminte și purtare, sfaturi pentru toți indifferent de gen!

1 Petru 3:3 Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,

Faptele apostolilor 9:39 Petru s-a sculat şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând şi i-au arătat hainele şi cămăşile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele.

Ioan 19:23 Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.

Luca 20:46 „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe

Luca 9:3 „Să nu luaţi nimic cu voi pe drum”, le-a zis El; „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine.

Luca 7:25 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi şi cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraţilor.

Marcu 15:20 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.

Matei 7:15 Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

Zaharia 3:4 Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”

Hagai 2:12 ‘Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfinţită şi atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, untdelemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinţite?’” Preoţii au răspuns: „Nu!”

Tefania 1:8 În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii şi fiii împăratului şi pe toţi cei ce poartă haine străine.

Ioel 2:13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.

Daniel 12:6 Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: ‘Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?’

Daniel 3:21 Oamenii aceştia au fost legaţi cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor şi aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins.

Daniel 10:5 Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.

Ieremia 10:9 Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur din Ufaz; meşterul şi mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru şi în purpură, toate sunt lucrate de meşteri iscusiţi.

Ieremia 13:22 Şi, dacă vei zice în inima ta: ‘Pentru ce mi se întâmplă lucrul acesta?’ – din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ţi s-au ridicat poalele hainelor şi ţi se dezgolesc călcâiele cu sila.

Neemia 9:21 Patruzeci de ani ai avut grijă să-i hrăneşti în pustie şi n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit şi picioarele nu li s-au umflat.

2 Cronici 35:22 Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci şi-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido.

1 Samuel 24:5 După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul.

2 Samuel 14:2 A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită şi i-a zis: „Fă-te că plângi şi îmbracă-te în haine de jale; nu te unge cu untdelemn şi fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort.

2 Samuel 19:24 Mefiboşet, fiul lui Saul, s-a coborât şi el înaintea împăratului. Nu-şi îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-şi spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace.

1 Imparati 1:1 Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă; îl acopereau cu haine şi nu se putea încălzi.

1 Imparati 22:10 Împăratul lui Israel şi Iosafat, împăratul lui Iuda, şedeau, fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcaţi cu hainele lor împărăteşti, în locul de la intrarea porţii Samariei. Şi toţi prorocii proroceau înaintea lor.

1 Samuel 19:24 S-a dezbrăcat de haine şi a prorocit şi el înaintea lui Samuel şi s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice: „Oare şi Saul este între proroci?”

Leviticul 17:16 Dacă nu-şi spală hainele şi nu-şi scaldă trupul, îşi va purta fărădelegea lui.’”

Geneza 41:42 Faraon şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu haine de in subţire şi i-a pus un lanţ de aur la gât.

Geneza 3:21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

Geneza 27:15 În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, şi le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr.

Considerații biblice asupra modului de viață în trecut, prezent și viitor al copiilor lui Dumnezeu.

 1. Hainele reprezintă modalitatea de a relaționa cu ceilalți, un mijloc de protecție, poziția socială, un mesaj puternic vizibil prin care se face o diferențiere clară a identității persoanelor.
 2. Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață că trebuie să ne îngrijim trupul prin următoarele acțiuni: spălat, pieptănat, aranjat, uns, ras, schimbarea hainelor, accesorizare, etc.
 3. Indiferent de sex, o persoană trebuie să fie decentă în îmbrăcăminte fără a trăi în extreme. Există trei extreme în Biblie și dăm exemplu doar pentru credincioși penticostali: a) goliciune b) haine sfâșiate c) acoperire parțială(îmbrăcămintea curvelor)
 4. În Biblie ne sunt relatate întâmplări în care oamenii lui Dumnezeu care au ajuns în poziții politice, militare, sociale sau spiritual, au acceptat îmbrăcămintea administrației, impunerea protocolului sau eticheta: Daniel, Estera, Ezra, Iosif, preoții, leviții, împărații, prorocii, regii, apostolii, ucenicii, Domnul Isus, toate personajele biblice!
 5. Avem trei ipostaze spre care îmbrăcămintea se adresează: trupul, caracterul și viața spirituală-suflet. a) trupul are nevoie să îi fie îndeplinite condițiile necesare supraviețuirii: frig, căldură. b) caracterul are nevoie de haine adecvate simțurilor: nuntă, mort, văduvie, jale, bucurie, victorie, etc. c) sufletul are nevoie de îmbrăcăminte spiritual adecvată: hainele mântuirii, armura Duhului Sfânt, podoabe sfinte, și altele.

Penticostalii astăzi – cum trebuie să arate, să se poarte. Din acest fapt derivă rânduiala bisericii!

Un penticostal/ o penticostală trebuie să:

Despre TRUP

 1. Își protejeze trupul prin îmbrăcăminte!
 2. Să își întrețină trupul, acest vehicul al sufletului, prin: spălat, pieptănat, aranjat, uns, ras, schimbarea hainelor, accesorizare, etc.
 3. Îmbrăcămintea nu trebuie să arate GOLICIUNEA trupului!
 4. Intimitatea trupului este PERSONALĂ, nu se împarte cu publicul!
 5. Trupul este controlat prin îmbrăcăminte! Prin hainele și accesoriile utilizate, modul de toaletare, etc. toate duc la smerenie sau la mândria trupului. Echilibrul constă în decență, fără a cădea în extreme!
 6. Frumusețea trupului ÎMBRĂCAT nu trebuie să stârnească firea pământească a UTILIZATORULUI și nici a OBSERVATORULUI!
 7. Trupul trebuie ținut în decență, smerenie, simplitate! Dacă nu se respectă acest principiu se stârnesc poftele fiiri pământești!
 8. Îmbrăcămintea trupului, trebuie să acopere trupul, iar prin hainele utilizate, accesorii, toaletare, etc. trebuie creată o armonie între HAINE, ÎNGRIJIRE și TRUP. Dacă această armonie lipsește, trupul poate fi catalogat ca: un trup curv, trup leneș, trup neîngrijit, etc.

Despre CARACTER

 1. Prin afișarea trupului se exprimă CARACTERUL
 2. Un penticostal își exprimă sentimentele și trăirile sufletești prin hainele utilizate, ca mod de exprimare a caracterului, a conștiinței, a gândirii, a profilului personal.
 3. Dacă a suferit o pierdere emoțională, sentimental, pe cineva drag se îmbracă în NEGRU și urmează o perioadă de doliu stabilită de familie, de soți sau de comunitate. (Vezi jalea egiptenilor, din Geneza, pentru Iacov)
 4. Se respectă cultura poporului de apartenență, manifestarea caracterului trebuie să fie în concordanță cu conștiința socială! ( vezi relația biblică dintre evrei și străini)
 5. Dacă este nuntă, se poartă culori vii, care exprimă bucuria.
 6. Dacă ar fi război s-ar purta uniformă! E valabil în cazul stagiului militar, a celor care lucrează în forțele armate. Dacă s-a făcut un jurământ, se va respecta, pentru că uniforma este garantul împlinirii jurământului depus!
 7. Dacă un penticostal se integrează într-o instituție de învățământ, respectă regulamentul de ordine interioară.
 8. Tot ce ține de manifestarea CARACTERULUI prin ÎMBRĂCĂMINTE nu reprezintă PĂCAT, decât dacă CONȘTIINȚA impune o stare de vinovăție personală sau reprezintă o piedică de poticnire pentru cineva. Este singura regulă biblică. Dacă simți că aproapele tău este pus în pericol spiritual de HAINELE tale, trebuie să cercetezi și să vezi ce ai de reformat, de schimbat. Conștiința reprezintă poliția minții!
 9. Hainele, îmbrăcămintea, modul de toaletoare sau alte metode și tehnici folosite în procesul de îmbrăcăminte sau accesorizare, nu au voie să provoace daune pentru CUGETUL niciunei perosane.
 10. Caracterul este strans legat de CUGET. CUGETUL face legătura între principiile catacterului și suflet sau mai bine zis, principiile vieții spirituale.
 11. Când un caracter provoacă leziuni spirituale unui cuget trebuie reverificate principiile caracterului. Spre exemplu: dacă stai la o masă cu cineva și el nu mănâncă prăjitură și îți spune că o consideră păcat, ce faci??? Prima variantă – îi explici că are principii greșite, că mâncarea în sensul ei este pentru trup. Tu își vezi de treaba ta și mănânci! Este o problemă de TABIET, de CURĂ, nu o problemă care poate dăuna VIEȚII SPIRITUALE. b) Dacă îți spune că nu mănâncă prăjitură pentru că este de altă religie și consideră că acest tip de prăjitură a fost făcut cu grăsime de porc, acest lucru reprezintă încredințarea lui personală pe care nu ai voie să o DĂRÂMI!
 12. Încredințarea personală nu se mărturisește în public, ea se observă în parcticarea obiceiurilor cotidiene. Dacă un om trece peste ÎNCREDINȚAREA personală, se simte vinovat de păcat. Un penticostal nu are voie să discute și să intre în astfel de polemici care nu sunt spirituale, dar care pot să dărâme o viață spirituală! Exemplu: Tu îi spui încredințarea ta, el pe a lui și se ajunge la neânțelegere, la opinii diferite, la certuri, mânii, etc. Penticostalii discută lcururi care țin de mântuire, de viața spirituală, de fapte bune sau rele. Biblia spune să nu intrăm în astfel de discuții: e o poruncă!
 13. Un caracter curat consideră toate lucrurile curate și naturale, ca un dar venit de la Dumnezeu! Un penticostal dacă merge la o înmormântare, la o altă religie și este poftit la masă, mulțumește lui Dumnezeu pentru mâncare. Caracterul nu este mustrat de Cuget, pentru că nu există o credință în cultul morților. Cine crede în morți mănâncă pentru morți. Cine crede în Dumnezeu mănâncă pentru Dumnezeu și trăiește pentru Dumnezeu! La fel se întâmplă în orice manifestare publică, fie masă, chef, nuntă, onomastică, etc. Un penticostal onorează invitația la eveniment, se prezintă la eveniment, își îndeplinește atribuțiile sau obligațiile față de cel care i-a făcut invitația, la fel ca Domnul Isus când merga la ospețele vameșilor și a fariseilor unde erau prezenți toți păcătoșii(curve, hoți, înșelători, evazioniști); dar nu participă la potopul de desfrâu, ci se retrage. Acest fapt înseamnă demnitate și faptul că are principii pe care nu le împarte cu nimeni. Un exemplu: faci parte dintr-o delegație și ești chemat la o serată publică; ca penticostal răspunzi protocolului, mergi, te prezinți, transmiți mesajul de apreciere față de invitați( Dumnezeu iubește păcătoșii dar urăște păcatul), apoi te retragi. Oamenii o să zică că penticostalii nu sunt bătuți în cap și sunt adevărate modele ce știu să reprezinte pe Cristos în orice situație!
 14. Caracterul prin îmbrăcăminte oprește/sau nu trupul din păcat! El îi dictează în conformitate cu principiile și credința sufeltului cum să se manifeste! O soră sau un frate care vine la adunare și își permite să arate goliciunea trupului, sau podoabe paste podoabe, sau haine extravagante, etc; înseamnă că: sau nu este un om de caracter sau nu îl cunoaște pe Dumnezeu!
 15. Caracterul impune o ținută corectă, o purtare corectă, o vorbire corectă, gesticulație corectă, etc; tot ce ține de manifestarea trupului!

Despre Suflet

 1. Credința unui om mântuit, sufeltul răscumpărat și înoit prin Duhul Sfânt, care rodește, care umblă după lucrurile lui Dumnezeu, transmite Caracterului ce să facă cu Trupul!
 2. Suflet, Caracter, Trup! Duhul Sfânt transformă caracterul, care prin trup arată o viață schimbată! Din inimă, se transmite la minte și apoi se vede pe trup, CE CREDEM!
 3. Un om spiritual, un penticostal care împlinește Scriptura, care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, are principii sănătoase care se văd: nu fură, nu minte, etc; are roade: iubește, iartă, etc. De aceea credința fără fapte e moartă și invers. Acest FĂRĂ face legătura dintre credință și fapte, adică CUGETUL care dictează Caracterului cum să se manifeste în funcție de Credință! Acest ”fără” îl reprezintă Conștiința!
 4. Trihotomia ne explică că există două porți: din spiritual spre exteriorul lumii și din exteriorul lumii, prin trup, către spiritual. Puterea Duhului Sfânt face legătura dintre aceste două lumi și permite trecerea. Din Domnul Isus ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Din interior spre exterior! Din exterior faptele rele, păcatele pot să dăuneze vieții spirituale! Trupul e la mijloc! Trupul, partea văzută, cu sufletul, partea nevăzută. Caracterul este dedicat trupului ca mijloc de acționare a trupului: mers, vorbit, auzit, etc; iar Cugetul este modul de acționare sufeltului: diferența dintre bine și rău, cunoașterea lui Dumnezeu, siguranța mântuirii… toate ni le spune Cugetul!
 5. Un Cuget și Un Caracter sub călăuzirea Duhului Sfânt defines penticostalismul! Atât ca și comunitate, cât și personal! Conștiința ne atenționează dacă relația funcționează!

Principiile comunității penticostale. Rânduiala în adunare

 1. Încredințarea colectivă înseamnă că toată comunitatea adoptă o serie de reguli care țin de administrație! Ele nu reprezintă un factor care contribuie la starea de Spiritualitate, dar dacă nu sunt respectate pot degenera starea spirituală a comunității!
 2. Un exemplu potrivit reprezintă rânduiala în adunări în funcție de anumite criterii specifice. Orice adunare penticostală are autonomie și se află în relație de interedependență cu alte adunări! Astfel avem adunări conservatoare, liberale, sau de altă culoare ADMINISTRATIVĂ!
 3. O adunare care a hotărât că, dau un exemplu, că toți frații vin îmbrăcați în verde și surorile poartă cordeluță( un exemplu deplasat), este o rânduială aprobată, respectată, pe care nici un alt membru dintr-o altă adunare sau o adunare întreagă, nu poate să o judece sau să o conteste!
 4. Rânduiala adunării locale se respectă! Sau te conformezi sau nu! Dacă aderi la principiile unei comunități trebuie să le respecți pentru a fi în armonie cu ceilalți membrii!
 5. Acest rânduieli legate de înbrăcăminte au fost stabilite pentru a IZGONI orice dipsută sau neînțelegere din adunare! Dictatura majorității înseamnă democrație! Aceste lucruri nu țin de mântuire, dar au fost stabilite pentru a crea rânduială și disciplină!
 6. Credința penticostală, prin Cuget a trasat principii clare Caracterului, care prin trup le-a aplicat! Astfel avem adunări și adunări, care s-au organizat în funcție de cunoașterea colectivă la care au ajuns, în funcție de câtă lumină biblică au primit. Nu este de condamnat nimic! Dacă o adunare a citit numai epistola către Romani, spre exemplu, se organizează după principiile descoperite acolo și pe care le-au aplicat în expresia trupului: îmbrăcăminte, purtare, etc. Dacă o altă adunare a citit numai epistola către Evrei se va organiza și va avea o rânduială diferită față de alta. De aceea trebuie să citim toată BIBLIA și să împinim totul pentru a nu crea diferențe! Nivelul de cunoștință crează RÂNDUIALĂ! Dar rânduiala nu ține de MÂNTUIRE ci este ADINISTRATIVĂ, pământească! Ea este un pericol dacă nimicește principiile adevărurilor spirituale! Spre exemplu, dacă o adunare adoptă o învățătură străină și face un regulament în baza ei, viața spirituală este în pericol, nu REGULAMENTUL în sine!

Ce înseamnă rânduiala în REGIUNEA VII – Asociația Timotei Ineu

În primul rând înseamnă BIBLIE! De aici pornesc toate acțiunile! Înseamnă un cuget curat și o conștiință trează care vegează paste cuget. Înseamnă un caracter care face cinste lui Dumnezeu, prin ascultare de El și prin punerea în execuție a credinței, a roadei și a darurilor spirituale. Înseamnă că trupul tinerilor este sub călăuzirea Duhului Sfânt, a armoniei din comunitatea penticostală asemănată cu un ”trup”, cel a lui Cristos! Înseamnă valori spiritual biblice și principii de viață sănătoase care nu ne separă de lume și care ne dau demnitate în lume, verticalitate! O lumină nu rămâne ascunsă ci ea strălucește în întuneric! Așa este orice penticostal: el luminează! Din interior spre exterior! Sufelt-Duh-Trup… trupul regiunii… trupul personal… trupul adunării, adunărilor…trupul asociației… trupul comunității penticostale! Trupul se vede, deci noi trebuie să arâtăm că suntem a lui Isus, ascunși cu El în Dumnezeu!

02

Bulzan Marian Gigel!