Predici/mesajele Învățătorilor de tineret,  Uncategorized

”Lider de tineret”=Învățător – termen biblic și normativ penticostal acceptat

Să privim în scriptură ce înseamnă termenul de învățător. După referințele biblice am selectat din Statutul Cultului Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România și Statutul Slujitorului, articolele care ne luminează în privința acestui termen: ”Învățător”!

Scopul acestei cercetări este de a poziționa corect biblic și normativ pe cel care se ocupă de lucrarea de tineret. Astăzi termenul folosit este de ”lider de tineret”! Am avut mai multe discuții în care frații din regiune, din adunările penticostale, nu sunt de accord cu acest termen. Au solicitat să cercetez și să găsesc un termen biblic pentru lucrarea de tineret, pentru a identifica corect denumirea, de unde rezultă efectul denumirii: slujirea, responsabilitatea. 

Ce spune Scriptura:

 • 1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.
 • 1 Cronici 25:8 Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici.
  • Psalmii 119:99 Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.
  • Proverbele 5:13 Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
  • Isaia 43:27 Cel dintâi tată al tău a păcătuit şi învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea.
  • Efeseni 4:11 Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători
  • 1 Timotei 1:7 Ei vor să fie învăţători ai Legii şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
  • 2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
  • Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.
  • Iacov 3:1 Fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră.
  • 2 Petru 2:1 În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.

  Ce spun normele penticostale: Statutul Cultului CCP-BADR

  SECŢIUNEA a 4-a Slujitorii bisericii A. Categoriile de slujitori Art. 31. – Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preoţia tuturor credincioşilor, fiecare credincios este chemat să slujească în biserică, potrivit darului încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică. Art. 32. – Biserica penticostală recunoaşte slujbele spirituale din biserică, potrivit Epistolei către Efeseni 4: 11-13: apostoli, proroci, evanghelişti, păstori şi învăţători, precum şi potrivit Epistolei 1Tim. 3: 1-13: prezbiteri şi diaconi. Art. 33. – Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii pot sluji ca: a) pastori – slujitorii ordinaţi care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordonatori, pastori asistenţi, pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă; b) prezbiteri – slujitorii ordinaţi care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor; c) diaconi – slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului, binecuvântările de copii şi înmormântările, sub îndrumarea pastorului, şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică; d) apostoli, misionari – slujitorii trimişi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa biserici noi într-o altă cultură, prin răspândirea Evangheliei, pentru a întări bisericile mai mici sau/şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar; e) evanghelişti – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduţi, prin evanghelizări publice sau de la om la om; f) învăţători – slujitorii recunoscuţi de biserică, ce se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, a nou-convertiţilor, a tinerilor şi copiilor. Ei trebuie să fie capabili să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi; g) proroci – slujitorii recunoscuţi de biserică, ce comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice.

STATUTUL SLUJITORILOR BISERICII CAPITOLUL I: SLUJITORII BISERICII

Art. 1 Potrivit principiului Noului Testament, cu privire la preoţia tuturor credincioşilor, fiecare credincios este chemat să facă o slujbă în funcţie de darul încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică. Preoţia tuturor credincioşilor se referă la faptul că fiecare credincios poate sluji în biserică, fie potrivit chemării generale adresată tuturor credincioşilor, fie potrivit chemării speciale adresată anumitor credincioşi. Art. 2 În cadrul chemării generale, credincioşii pot sluji prin împărtăşirea Cuvântului, prin sfatuire, îmbărbătare, prin ajutorare, prin rugăciuni, cântări de laudă etc. Art. 3 Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire’, menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii, pot sluji conform chemării speciale ca: PASTORI – slujitorii ordinaţi care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. PREZBITERI – slujitorii ordinaţi care oficiază toate actele de cult în biserică, sub îndrumarea pastorului, în limitele delegării primite. DIACONI – slujitorii ordinaţi care oficiază anumite acte de cult în biserică, sub îndrumarea pastorului sau a prezbiterului şi în limitele delegării primite. MISIONARI – slujitorii recunoscuţi, trimişi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa şi consolida biserici noi. PROOROCI – slujitorii recunoscuţi, care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu, prin manifestarea slujbei profetice. EVANGHELIŞTI – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică pentru a propovădui Evanghelia. ÎNVĂŢĂTORI – slujitorii recunoscuţi, care se ocupă de educaţia biblică a credincioşilor.

Art. 28 Personalul de slujire spirituală a bisericii mai cuprinde pe lângă pastori şi: Prezbiteri – slujitori ordinaţi, cu următoarele atribuţii: a) participă alături de pastor la cârmuirea bisericii; b) învaţă pe credincioşi din Cuvântul lui Dumnezeu; c) sfătuieşte pe membrii bisericii în momente sau situaţii deosebite; d) oficiază actele de cult în biserica locală, din însărcinarea pastorului. Diaconi – slujitori ordinaţi care au următoarele atribuţii: a) ajută pe pastor în lucrările administrative; b) se ocupă de problema ajutorărilor în biserică; c) oficiază sub îndrumarea pastorului sau a prezbiterului Cina Domnului, binecuvântări de copii şi înmormântări. Misionari – slujitori recunoscuţi şi trimişi de biserică, cu următoarele atribuţii: a) propovăduiesc Evanghelia în vederea înfiinţării de biserici noi; b) ajută la creşterea şi consolidarea bisericilor noi sau lipsite de potenţial spiritual; c) desfăşoară pe lângă slujirea spirituală activităţi social-umanitare. Prooroci – slujitori recunoscuţi care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu, prin manifestarea slujbei profetice. Ei slujesc în armonie cu ceilalţi slujitori ai bisericii, pentru îndeplinirea misiunii acesteia. Evanghelişti – slujitori recunoscuţi, care propovăduiesc Evanghelia pentru mântuirea păcătoşilor. Ei păstrează o legătură operativă cu biserica locală şi sunt sprijiniţi în evanghelizare şi de alţi slujitori ai bisericii. Învăţători – slujitori recunoscuţi, care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, a noilor convertiţi, a tinerilor şi a copiilor. Ei trebuie să fie buni cunoscători ai Sfintelor Scripturi şi în stare să prezinte corect şi eficient învăţăturile lor.

CAPITOLUL VI: RĂSPUNDEREA SLUJITORILOR Art. 31 Pastorul este responsabil pentru viaţa şi slujirea lui, înaintea Domnului, faţă de biserică şi faţă de Comunitatea Regională. în acest sens, el trebuie să prezinte anual o dare de seamă a activităţii sale în faţa bisericii şi, lunar, rapoarte de activitate Comunităţii Regionale. Pastorul asistent slujeşte potrivit principiului delegării de autoritate şi răspunde pentru activitatea şi conduita sa, faţă de pastorul principal. Prezbiterul este responsabil pentru slujirea lui, faţă de pastorul bisericii, căruia i se subordonează permanent. Diaconul este responsabil pentru slujirea lui, faţă de pastorul bisericii şi faţă de prezbiter, sub a căror îndrumare îşi desfăşoară activitatea. Misionarii şi evangheliştii sunt răspunzători în faţa bisericii ce i-a trimis şi a Comunităţii Regionale, atât pentru activitatea lor, cât şi pentru viaţa lor personală. Supravegherea şi coordonarea activităţii evangheliştilor şi misionarilor la nivel naţional se face de către Uniunea Penticostală, prin Departamentul de evenghelizare şi misiune (DEM), iar în afara ţării prin Departamentul de relaţii externe. Proorocii sunt răspunzători pentru slujirea şi pentru viaţa lor, în faţa bisericii. Învăţătorii sunt răspunzători pentru slujirea lor în faţa pastorului şi a bisericii.

Sursa http://www.cultulpenticostal.ro/acasa/

Argumentele de sus sunt suficiente pentru a renunța la expresia ”lider de tineret” și pentru a folosi limbajul duhofnicesc al Scripturii de ” Învățător”! 

Pentru că iubesc rânduiala, ordinea și disciplina, Calea Domnului dreaptă, am căutat să confer normativ, după normele penticostale, locul și responsabilitatea Învățătorului peste lucrarea de tineret. Consider că Învățătorul(liderul de tineret) este un slujitor și pentru acest motiv trebuie să fie serios, răspunzător, dând socoteală forului ierarhic bisericesc, adunării și tinerilor. Dacă am început această lucrare de tineret trebuie să o situăm corect pe axa Sfintei Scripturi și a Rânduielii Penticostale!

Considerații

Vă propun să folosim de astăzi înainte termenul biblic de ”Învățător” și să renunțăm la pronunțarea sintagmei, a termenului de ”lider” sau ”lider de tineret”. 

Argumente pentru această acțiune:

 • Biblice 
 • Normative Penticostale
 • Cutume penticostale ale comunității

Ce este un Învățător într-o adunare, biserică penticostală???

Învățătorul este: un învățător în stare să învețe pe alții – Biblie

Norme Penticostale

  – Rânduiala Bisericii

– Morală și principii

Învățătorul este responsabilul de tineret care are grijă de tineret când acesta este la biserică sau în activități peste care a fost pus responsabil!

Poate mustra, face observații pertinente, atrage atenția sau poate asigura măsuri de coerciție comportamentală( îi poate trimite acasă pe tineri, etc.) doar cu argumente biblice sau dacă sunt minori, trebuie comunicat părinților. Are autoritate asupra tinerilor majori, botezați, maturi, cu care poate purta discuții mature. Orice problemă spirituală trebuie comunicată păstorului! Învățătorul dă sfaturi, el nu ia decizii! 

Învățătorul este un slujitor! Este sluga tinerilor și a copiilor, un exemplu de umilință, o resursă de sfaturi, un exemplu comportamental, un om înțelept la care se găsește cunoștințe biblice și normative. Învățătorul este primul din adunare care observă tineretul și ia atitudine împotriva păcatului, fiind totdeauna în relație cu slujitorii bisericii. Un vrășmaș a lăcomiei, a poftelor. Este un model moral!

Sunt foarte multe caracteristici pentru a contura un profil corect al unui Învățător!

Am făcut un pas important, pentru că am reușit să identific exact poziția ”liderului de tineret” în rolul biblic și normativ de Învățător. 

Acest pas va pune în lumină și în cunoștință rolul și activitatea responsabililor de tineret, dar va stabili și relații corecte între tineret-adunare-slujitori!

A fost o confuzie totală asupra lucrării de tineret, pentru că nu știam cum să ne raportăm la această categorie de ”slujitori”, în care nu se știa rolul și locul în adunare a ”liderului de tineret”. Acest termen a fost încropit pe moment pentru a astupa o lacună care lipsea de multă vreme în adunările penticostale: lucrarea de tineret!

Chiar dacă suntem cei mai mici din adunare, avem cea mai mare nevoie de susținere pentru a învăța! Învățătorul învață alături de cei care învață! 

Dumnezeu să ne dea înțelepciune să lucrăm în tot adevărul și în toată Lumina Cuvântului Său! Să lucrăm după Cuvânt!

(”Lider de Tineret”) Învățător Biserica Penticostală Betania Ineu – Bulzan Marian Gigel

Comentariile sunt închise pentru ”Lider de tineret”=Învățător – termen biblic și normativ penticostal acceptat