Școala Biblică ”Timotei”

Câteva argumente Biblice, pentru ca să intri în Școala Domnului Isus și pentru ca să înveți Cuvântul Său – Biblia sau Sfânta Scriptură:

2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.

1 Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.

 • 1 Timotei 1:3 După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură (…)
 • 1 Timotei 1:7 Ei vor să fie învăţători ai Legii şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
 • 1 Timotei 1:10 pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase –
 • 1 Timotei 4:1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, (…)
 • 1 Timotei 4:6 Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.
 • 1 Timotei 4:11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.
 • 1 Timotei 4:13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora.
 • 1 Timotei 4:16 Fii cu luare-aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.
 • 1 Timotei 5:17 Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.
 • 1 Timotei 6:1 Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.
 • 1 Timotei 6:2 Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască sub cuvânt că sunt fraţi, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat.
 • 1 Timotei 6:3 Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, (…)
 • 2 Timotei 1:11 Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al neamurilor.
 • 2 Timotei 1:13 Dreptarul învăţăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.
 • 2 Timotei 3:7 care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
 • 2 Timotei 3:10 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, (…)
 • 2 Timotei 3:14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: (…)
 • 2 Timotei 4:2 propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
 • 2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
 • Tit 1:9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.
 • Tit 1:11 cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveţe.
 • Tit 2:1 Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.
 • Tit 2:7 şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, (…)
 • Tit 2:10 să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
 • Efeseni 4:21 dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi (…)
 • Efeseni 6:4 Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.
 • Filipeni 4:9 Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
 • Coloseni 1:7 cum aţi învăţat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi (…)
 • Coloseni 1:28 Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.
 • Coloseni 2:7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
 • Coloseni 2:8 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
 • Coloseni 2:20 Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: (…)
 • Coloseni 2:22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, (…)
 • Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
 • 1 Tesaloniceni 4:1 Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
 • 1 Tesaloniceni 4:2 Ştiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus.
 • 1 Tesaloniceni 4:8 De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.
 • 1 Tesaloniceni 4:9 Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem, căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, (…)
 • 2 Tesaloniceni 2:15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
 • 2 Tesaloniceni 3:6 În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi.

Școala Biblică ”Timotei” din cadrul Asociației Timotei Ineu

Această Școală Biblică are scopul de a studia Biblia, de a familiariza cursanții cu învățăturile Sfintei Scripturi.

Ne vom baza pe resursele Regiunii 7 – Ineu – profesori, slujitori, oameni învățați, oameni care au experiențe cu Dumnezeu.  

Cursurile se vor finaliza prin două probe: una teoretică și una practică! Proba teoretică constă în media finală formată din toate evaluările de la finalul seminariilor parcurse. Proba practică constă în ”punerea în practică” a cunoștințelor dobândite prin vestirea Evangheliei și a învățăturilor biblice oamenilor care nu îl cunosc pe Dumnezeu din Regiunea 7. Fiecare cursant trebuie să facă dovada că a stat de vorbă cu minim 5 persoane despre tot ce a învățat în Școala Biblică la cursuri. Această dovadă va fi notată într-un formular ce va conține numele și prenumele persoanei, adresa și un număr de contact, pentru a putea fi veriificată situația. 

Credem că prin Învățare, Educație și Propovăduire, Dumnezeu va mișca Regiunea 7 și Orașul Ineu! 20 de cursanți înseamnă 60 de persoane evanghelizate!

Locația va fi la ”Judecătoria Veche” din Ineu, pentru că este o clădire ce conține toate resursele necesare desfășurării cursurilor. Profesorii vor fi din zonă, unii sunt și membri ai Asociației Timotei Ineu. Cursurile vor avea loc sâmbăta și un curs durează 2 ore. Taxa întregului parcurs educațional este de 100 Lei – taxă din care se va susține materialul didactic și se va asigura transportul profesorilor. 

La Școala Biblică ”Timotei” un parcurs educativ a unor 3 sau mai multe cursuri pe o serie de cursanți – minim 20 persoane – maxim 30 persoane, va dura 3 luni de zile, sau 12 sâmbete consecutive. 

Ne propunem ca în cadrul acestei Școli Biblice, o serie de cursanți, care au terminat un parcurs de cursuri și seminarii, să poată participa la altele mai avansate sau mai dezvoltate, adică o perfecționare constantă; mai bine zis o stăruință în învățătură. Astfel se vor organiza într-un an, 3 sesiuni ce vor cuprinde cursuri diferite. 

Statutul Asociației Timotei Ineu 

Articolul 5, alineatul 2, sub – alineat 16

”Organizarea și/sau participarea Asociației Timotei Ineu și a membrilor săi la acțiuni publice, în țară și străinătate, de educație, informare și prezentare de realizări în domeniu cum ar fi: congrese, simpozioane, mese rotunde, seminarii, (…)

Asociația Timotei Ineu își propune să acționeze pe toate planurile, înconjurând bisericile cu activități pe care acestea nu le desfășoară, dar care sunt necesare!

Dumnezeu să vă/să ne binecuvânteze!

Pentru înscrieri sunați la 0742.504.970 sau 0787.639.544 sau la email dtrp7ar@yahoo.com. Contact  – Marian Bulzan

 

COMUNICAT –  9 Martie

Începem Înscrierile pentru Școala Biblică Timotei!
Minim 20 de cursanți – maxim 30 cursanți!

Perioada înscrierilor a început! Taxa pentru primul ciclu de cursuri, care vor dura 3 luni este de 100 Lei!
În fiecare sâmbătă de la ora 08:00 – 14:00 se vor face 3 cursuri, fiecare curs având durata de 2 ore! (Curs și seminar) Când vom avea numărul necesar de înscriși vom demara proiectul de studii!

Cursanți vor parcurge o programă ce va cuprinde:
– Cunoștințe generale despre Biblie: istorie, evenimente, personaje, context cultural-religios-politic
– Principii fundamentale ale religiei Creștine: asemănări, diferențieri, comaparații confesionale
– Discipline spirituale: post, rugăciune, etc.
– Norme de credință personală – mântuire, botez, umplerea cu Duhul Sfânt
– Administrație Penticostală: organizare, statut, slujitori, drepturi și obligații, identitate și cultură penticostală
– Lucrarea de tineret: lider și învățător, slujire versus administrație, identificarea potențialului, etc.
– Cultură și societate – studiul fenomenului evanghelic din zonă
– Adaptarea mesajului creștin în mass-media
– Cunoașterea noțiunilor elementare a unui text: introducere, cuprins, încheiere; textul argumentativ; noțiunile unui discurs; noțiuni de oratorie; îndemn versus predică; organizarea unei predici; etc.
– Formarea și echiparea pentru misiune

Cursantul, în urma parcurgerii cursurilor și seminariilor, trebuie să dobândească următoarele cunoștințe:
– Să cunoască Sfânta Scriptură
– Să dobândească cunoștințe esențiale pentru viața creștină
– Să cunoască ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu
– Să fie în stare să poarte o discuție normală, argumentată cu privire la principiile vieții personale de credință
– Să cunoască ce implică slujirea și evanghelismul
– Să cunoască instituția și societatea penticostală
– Să îți descopere chemarea personală și vocația
– Să depună mărtuire creștină prin simpla comunicare
– Să se familiarizeze cu termeni, noțiuni și idei despre lume și viață în contextul creștin
– Să adopte o poziție personală fermă, în baza crezului personal, în context socio-cultural-politic, bazat pe identitatea creștină
– Să cunoască nevoile comunității locale și a societății și să găsească soluții
– Să ajungă un exemplu pentru generațiile tinere, prin propria mărturie
– Să cunoască ce rol are în comunitatea penticostală și ce înseamnă implicarea personală în slujire, ca beneficiu spiritual
– Să fie în stare să identifice nevoile celor din jur și prin colaborare, comunicare, să încerece rezolvarea lor
– Să înțeleagă rolul pe care îl are în familie, societate, comunitate și biserică

Absolvirea se face prin acordarea unui certificat, în care este specificat cursurile parcurse și competențele dobândite. Deasemnea se va trece și nota finală. Nota Finală este media dintre evaluarea teoretică și proba practică.
Evaluarea teoretică se face la curs iar proba practică va avea loc pe teren.
Cursantul trebuie ca în timp de 30 de zile (o lună) să stea de vorbă cu minim 5 persoane, despre un subiect dezbătut la curs, care să aibă finalitatea unui dialog în baza scripturii.
Pentru verificarea acestui fapt, cursantul va avea un tabel la el în acest sens!

Graduarea (Absolvirea) va avea loc după cele 4 luni (3 luni cursuri și 1 lună porba practică) și va fi oficiată la Biserica Penticostală ”Betania” Ineu.

100 de lei reprezină asigurarea transportului și protocolului pentru profesor; asigurarea materialelor didactice; asigurarea cheltuielilor la utilități.

Vă așteptăm la Școala Biblică Timotei!
Înscrie-te! Pentru frați dar și pentru surori: toți avem nevoie de Dumnezeu și toți putem sluji!
Persoană de Contact – Bulzan Marian – 0742.504.970 sau 0787.639.544

Sună acum!